Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ An Viên triển khai “ Chương trình Huấn luyện An toàn Lao động – Vệ sinh Lao động” năm 2017

Thực hiện quy định trong Nghị định số 44/2016/NĐ- CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động Kiểm định kỹ thuật, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. Ngày 1/8/2017 , Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ An Viên đã triển khai “ Chương trình Huấn luyện An toàn Lao động – Vệ sinh Lao động cho cán bộ công nhân viên của Công ty.     Công tác an toàn vệ sinh lao động luôn được Ban lãnh đạo Công ty quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Mục đích công tác huấn luyện an toàn lao động là trang bị những kiến thức về công tác an toàn lao động cho người lao động để thực hiện tốt các công tác an toàn lao động, trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị làm việc, đảm bảo an toàn trong lao động; tuyên truyền cho người lao động nghiêm túc chấp hành các biện pháp về an toàn nhằm tránh tình trạng tai nạn lao động xảy ra, tạo điều kiện hoàn thành tốt theo đúng tiến độ, đạt chất lượng và hiệu quả cao.

Nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của pháp luật và xác định rõ tầm quan trọng “An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn” mỗi cán bộ nhân viên Công ty đã được lĩnh hội những kiến thức an toàn với những kinh nghiệm quý báu.