Sự kiện trưng bày và giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của UBND tỉnh Thái Nguyên.
Ngày 21-11-2020 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ AN VIÊN vinh dự được chọn để triển khai dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại sự kiện trưng bày và giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức .