Triển khai bảo vệ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HUYỆN SÓC SƠN và XÍ NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THỦY LỢI SÓC SƠN.
Ngày 20 tháng 01 năm 2013, Giám đốc BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HUYỆN SÓC SƠN  - Ông Đỗ Minh Tuấn, Giám đốc XÍ NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THỦY LỢI SÓC SƠN  - Ông Nguyễn Mạnh Quân - cùng Giám đốc công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ An Viên - Ông Nguyễn Đoàn Dũng tham gia ký kết hợp đồng ba bên số: 688-0113/HĐBV-HB về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ bảo vệ mục tiêu BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HUYỆN SÓC SƠN và XÍ NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THỦY LỢI SÓC SƠN.
Theo đó lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp thuộc công ty bảo vệ An Viên bắt đầu triển khai khảo sát và đánh giá tình tình ngay sau khi hợp đồng được ký kết. Với nghiệp vụ dày dặn cùng nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ tòa nhà văn phòng, một kế hoạch chi tiết và tối ưu nhanh chóng được lực lượng khảo sát đưa ra và đạt được sự chấp thuận từ 3 bên. Ngay trong ngày 20 tháng 01, việc ký kết hợp đồng triển khai dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp đã hoàn tất.
Nội dung triển khai:
Mục tiêu: Bảo vệ  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HUYỆN SÓC SƠN và XÍ NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THỦY LỢI SÓC SƠN.
Thời gian triển khai bảo vệ: 21/01/2013
                                                                                   Anviensecurity